Publications

HOTUBA YA WAZIRI WA NCHI, OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI


HOTUBA YA WAZIRI WA NCHI, OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI IKISOMWA NA MHESHIMIWA ISSA HAJI USSI GAVU
KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA WA FEDHA 2016/2017 KATIKA BARAZA LA WAWAKILISHI MEI, 2016
Yaliyomo ............................................................................................................ ii
Orodha ya Viambatisho .................................................................................. iii
Vifupisho vya Maneno .................................................................................... iv
A. Utangulizi .................................................................................................. 1
B. Muundo wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la
Mapinduzi ................................................................................................. 5
C. Majukumu ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la
Mapinduzi ................................................................................................ 5
D. Mafanikio ya Programu za Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa
Baraza la Mapinduzi kwa Kipindi cha
Julai – Machi 2015/2016 .......................................................................... 6
E. Mwelekeo wa Bajeti ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa
Baraza la Mapinduzi kwa mwaka wa fedha 2016/2017 ....................... 27
E.1 Programu kubwa na ndogo na makisio ya fedha
zinazohitajika kwa mwaka wa fedha 2016/2017 ................................. 28
E.2 Vipaumbele vikuu vitakavyotekelezwa na ORMBLM
kwa mwaka wa fedha wa 2016/2017 ...................................................... 36
F. Maombi ya fedha kwa kazi zilizopangwa kutekelezwa
katika mwaka wa fedha 2016/2017 ........................................................ 37
F.1 Maombi ya fedha 2016/2017 .................................................................. 37
G. Hitimisho .................................................................................................. 37

Attachment: attachment Budget_2016_Ikulu